KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Lectoraten binnen het KSI

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) bestaat uit zeven lectoraten. Daarbinnen zijn twaalf lectoren actief, naast een groot aantal promovendi en docent-onderzoekers. Ook nemen jaarlijks vele studenten deel aan onderzoeken van het kenniscentrum. Hieronder vindt u een overzicht van alle lectoraten en lectoren. Klik op de sites van de lectoren voor meer informatie over hun werk.

Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Lector: Lia van Doorn en Maarten van der Linde
Website: www.innovatievemaatschappelijkedienstverlening.nl

Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) doet onderzoek naar burgers met een complexe problematiek: hoe kunnen professionals deze burgers het best ondersteunen en welke keuzes maken ze daarbij? Outreachend werken, morele oordeelsvorming en de professionalisering van de maatschappelijke hulp- en dienstverlening zijn kernthema’s van dit lectoraat. Het lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).

Lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties
Lectoren: Rob Gründemann en Ben Fruytier
Websites: www.robgrundemann.nl en www.benfruytier.nl

Arbeidsparticipatie, arbeidsproductiviteit en talentontplooiing zijn de kernthema’s van het lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties (OCA). Dit lectoraat doet onderzoek naar concepten als gezondheidsbevordering op de werkvloer, leeftijdsbewust personeelsbeleid, arbeidsintegratie en diversiteit. Daarbij ligt de nadruk op de professionalisering van het hrm-beleid en de hrm-professionals: hoe kunnen zij bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktvraagstukken van deze tijd?

Lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling
Lector: Stijn Verhagen
Website: www.stijnverhagen.nl

Het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO) is gericht op de maatschappelijke participatie van burgers en de problemen die daarbij kunnen ontstaan. Die problemen lopen uiteen van integratiekwesties tot sociaal isolement en vrijwilligerstekorten. De kernvraag is hoe sociale professionals kunnen bijdragen aan het voorkomen van deze problemen. Daartoe ontwikkelen we gerichte maatschappelijke interventies en onderzoeken we de effectiviteit ervan.

Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
Lector: Jean Pierre Wilken en Doortje Kal
Website: www.participatiezorgenondersteuning.nl

Het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (PZO) richt zich op de ondersteuning van burgers met een kwetsbare positie in de samenleving. Daarbij gaat het met name om mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Hoe kunnen professionals en lokale overheden deze mensen dusdanig ondersteunen, dat zij - met hun beperkingen - zo goed mogelijk kunnen participeren in de samenleving? Het lectoraat ontwikkelt hiervoor nieuwe methodieken en doet onderzoek naar de resultaten.

Lectoraat Werken in een justitieel kader
Lectoren: Anneke Menger en Jo Hermanns
Websites: www.werkeninjustitieelkader.nl

Het lectoraat Werken in een justitieel kader (WJK) houdt zich bezig met professionals die werken in een gedwongen, civiel- of strafrechtelijk kader. Zij werken bijvoorbeeld bij de reclassering, in een justitiële jeugdinrichting of in een tbs-kliniek. Het lectoraat onderzoekt de effectiviteit van deze professionals en richt zich op de verdere ontwikkeling van hun vak. Ook doen we onderzoek naar de continuïteit in het toezicht en de begeleiding van cliënten in een justitieel kader. Het lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Reclassering Nederland, het Leger des Heils (afdeling Jeugdzorg en Reclassering) en de Stichting Verslavingszorg GGZ Nederland.

Regie van veiligheid
Lectoren: Andrea Jonker en Menno van Duin
Website: www.regievanveiligheid.nl

Het lectoraat Regie van veiligheid doet onderzoek op het terrein van de sociale veiligheid en op het snijvlak van sociale en fysieke veiligheid. Dit is een breed onderzoeksveld, dat zich uitstrekt van praktische zaken als individuele of wijkgerichte preventieprojecten tot veiligheidsbeleid en veiligheidsonderzoek.

Schulden en Incasso
Lector: Nadja Jungmann
Website: www.schuldenenincasso.nl

Het lectoraat Schulden en incasso wil bijdragen aan een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de schuldhulpverlening en de incasso. Het lectoraat voert diverse onderzoeksprojecten uit en levert via de ontwikkeling van het curriculum een bijdrage aan het onderwijs op de Hogeschool Utrecht.

Kenniscentrum Sociale Innovatie