KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE BEN FRUYTIER (1950 - 2014) LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Zorg, wonen en welzijn

Van oudsher zijn de domeinen zorg, wonen en welzijn in Nederland sterk gescheiden. Daardoor kon het voorkomen dat een multiproblemgezin met wel tien verschillende hulpverleners te maken kreeg. Dat dit niet effectief en efficiënt is, is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Daarom zijn er op wijkniveau veel initiatieven opgezet om deze domeinen te integreren. Wat valt er te leren van deze initiatieven? En wat betekenen ze voor de hulp- en zorgverleners in de wijken? Dat zijn enkele vragen die het lectoraat wil onderzoeken in het project Zorg, wonen en welzijn.

Samenwerking, ontschotting, afstemming: het zijn woorden die je de laatste jaren veel hoort als het gaat om zorg- en hulpverlening op lokaal niveau. In steeds meer steden en wijken ontstaan buurtteams, waarin professionals uit verschillende disciplines samen hulp bieden aan zorgvragers. Al deze professionals werken op het snijvlak van zorg, welzijn en wonen en doen dat in afstemming met vertegenwoordigers van andere partijen en organisaties in de wijk. Daarbij stimuleren zij de zelfredzaamheid en onderlinge ondersteuning van burgers, zodat deze minder afhankelijk worden van de professionele hulpverlening. Ontwikkelingen in de maatschappij – zoals de overheveling van veel taken naar de gemeente – en een andere visie op zorg en welzijn, liggen aan deze veranderingen ten grondslag.

Veranderende rol van professionals
Al deze ontwikkelingen betekenen veel voor de professionele zorg- en hulpverleners in de wijken, zoals wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers, maatschappelijk werkers en jeugdzorgmedewerkers. Steeds meer wordt van hen verwacht dat zij over hun vakgebied heen kijken en meer generalistisch te werk gaan. Ook moeten zij actief de samenwerking zoeken met andere professionals en organisaties, en inschatten wanneer de inzet van een specialist al dan niet noodzakelijk is. Tegelijkertijd maken financieringsstromen, bureaucratie, privacywetgeving en bezuinigingen het vaak lastig om drempelloos en doelgericht samen te werken. Bovendien hebben de professionals niet altijd voldoende kennis van elkaars vakgebieden.

Bouwstenen voor succesvolle samenwerking
In het project Zorg, wonen en welzijn willen we onderzoeken hoe we de huidige professionals in hun nieuwe rol kunnen ondersteunen en toekomstige professionals daarvoor kunnen opleiden. Ook willen we inzicht krijgen in de bouwstenen die nodig zijn om een goede infrastructuur op te zetten voor de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Daarbij willen we kijken naar voorwaarden, succesfactoren, inbedding en financiering, maar ook naar het spanningsveld tussen specialisten en generalisten en tussen kwaliteit en kosten. Dat doen we samen met andere lectoraten van de faculteiten Maatschappij & Recht en Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht. Maar ook met TNO en de Universiteit Utrecht.

Eerste stappen
Het onderzoek staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Door middel van gesprekken, literatuurstudie en pilotprojecten brengen we het thema in kaart en stellen we een concrete doelstelling en vraagstelling vast. Dat wordt de inzet van het projectvoorstel dat we in het najaar van 2014 zullen indienen. We hopen dan in 2015 definitief te starten.

Betrokken medewerkers van het lectoraat

Meer informatie